{{ $t('profile.alert-banner.introduction') }} {{ $t('profile.alert-banner.instruction.pre') }} {{ $t('profile.alert-banner.instruction.action') }} {{ $t('profile.alert-banner.instruction.post') }}

Al-Zir Georges Malaga {{ getUser.tag }}

Para sa sining. Para sa bayan.